Anveo Web Portal / Dostosuj interfejs użytkownika / CodeunitACF Management Codeunit
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

CodeunitACF Management Codeunit

Korzystając z codeunit ACF Management masz możliwość wywołania głównych funkcji kontrolnych pakietu Anveo Client Suite i wykorzystania ich kodu.

Usługi internetowe wykorzystywane do komunikacji z Microsoft Dynamics NAV 2013R2 nie pozwalają na interakcję z użytkownikiem w Anveo Web Portal z przyczyn technicznych. W rezultacie funkcje Microsoft Dynamics NAV 2013R2 MESSAGE, CONFIRM, STRMENU i DIALOG nie są automatycznie identyfikowane i wyświetlane w kliencie. Z drugiej strony, te wcześniej zdefiniowane ograniczenia określone przez serwisy internetowe można obejść przy niewielkim wysiłku, przenosząc te wywołania do codeunit ACF Management. codeunit automatycznie rozróżnia sprawę pomiędzy Microsoft Dynamics NAV 2013R2 Client i Anveo Client Suite i odpowiednio przetwarza sprawę.

Komunikaty o błędach spowodowanych przez ERROR nie muszą być dostosowywane, serwis internetowy może sobie z nimi poradzić.

MESSAGE …MESSAGE10

Funkcja MESSAGE jest równoważna tej samej funkcji w Microsoft Dynamics NAV 2013R2. Możesz używać wiadomości, w których zastępujesz kod:

MESSAGE('Hello World!');
MESSAGE('Hello %1!', anyVariable);

z tym kodem:

ACFManagement.MESSAGE('Hello World!');
ACFManagement.MESSAGE1('Hello %1!', anyVariable);

Funkcja MESSAGE1 oznacza, że zawiera parametr, który jest wbudowany w tekst okna wiadomości. Poprzez aktywację funkcji MESSAGE …MESSAGE10 można określić do 10 parametrów.

CONFIRM ... CONFIRM10

W przypadku, gdy wymagana jest interakcja z użytkownikiem za pomocą wiadomości CONFIRM, można zastąpić kod:

IF CONFIRM('Are you sure?') THEN doSomething();
IF CONFIRM('Do you want to delete %1?',anyVariable) THEN
doSomething();

z tym kodem:

IF ACFManagement.CONFIRM('Are you sure?',TRUE) THEN
doSomething();
IF ACFManagement.CONFIRM1('Do you want to delete %1?',FALSE,
anyVariable) THEN
doSomething();

Analogicznie do komunikatów, poprzez aktywację CONFIRM ... CONFIRM10 można określić do 10 parametrów. Należy pamiętać, że należy określić parametr Default, który może zostać pominięty w CONFIRM of Microsoft Dynamics NAV 2013R2.

Podobnie jak w przypadku wersji domyślnej Microsoft Dynamics NAV 2013R2, w przypadku CONFIRM należy zwrócić uwagę na to, że żadna tabela nie została wcześniej zablokowana przez INSERT, MODIFY, DELETE lub LOCKTABLE, ponieważ tabela nie jest udostępniana, dopóki użytkownik nie zarejestruje się ponownie. To z kolei oznacza, że bardzo długie blokowanie ograniczy pracę innych użytkowników aplikacji. Jeśli taki przypadek jest nieunikniony i wystąpił celowo lub przypadkowo, sesja użytkownika w Web User Setup umożliwia jego zresetowanie w celu przerwania przetwarzania.

STRMENU

W przypadku, gdy “Yes” lub “No” jest wystarczające jako interakcja z komunikatem CONFIRM, można zastąpić kod:

Selection := Dialog.STRMENU('Yes,No,Cancel',2,'Save?');

z tym kodem:

Selection := ACFManagement.STRMENU('Yes,No,Cancel',2,'Save?');
DIALOGOPEN, DIALOGUPDATE, DIALOGCLOSE

Funkcje codeunit ACF Management są analogiczne do tych samych funkcji w Microsoft Dynamics NAV 2013R2 i są wykorzystywane w celu uzyskania statusu długich procesów (np. ) pokazano. Przykład użycia okien dialogowych znajduje się w codeunit ACF Events Admin/Examples, funkcja
OnAction_EXAMPLE(), kod działania EXAMPLE:PROGRESSW.

HYPERLINK

Równoważne z funkcją HYPERLINK od Microsoft Dynamics NAV 2013R2.

OpenURL

Otwiera Anveo Page z zawartością podanego adresu URL.

OpenURLExtended

Otwiera Anveo Page z zawartością podanego adresu URL, co pozwala na znacznie dłuższą niż funkcja OpenURLExtended (więcej informacji tutaj).

OpenGoogleMaps

Otwiera stronę internetową pokazującą mapę Google-map pod określonym adresem. Na przykład patrz kod działania CONTACT:OPENGM w codeunit
ACF Events Sales & Marketing

OpenWebPage

Otwiera określoną Anveo Page w kliencie internetowym.

OpenWebPageNewRec

Otwiera określoną Anveo Page w kliencie sieciowym w celu wstawienia nowego rekordu. Po otwarciu Anveo Page, rekord jest tworzony.

CloseWebPage

Zamknięcie bieżącej Anveo Page w kliencie internetowym.

WebPageNewRec

Tworzy nowy rekord w bieżącej Anveo Page. Funkcja ta odpowiada akcji NEW_RECORD() codeunit ACF Events (więcej informacji tutaj).

ReloadWebPage

Przeładowuje bieżącą Anveo Page w kliencie internetowym.

ReloadWebPagesTableNo

Przeładowuje wszystkie otwarte Anveo Pages, które odnoszą się do tabeli z podaną liczbą. Drugi parametr tej funkcji ustawia zakres: 0 = all card, 1 = all lists, 2 = all cards and lists.

DownloadDialogWin

Otwiera okno dialogowe do pobierania plików lub bezpośredniego przeglądania dokumentów PDF, pod warunkiem zainstalowania odpowiedniej wtyczki do przeglądarki.

OpenFileDownloadDialogWinSave

Otwiera okno dialogowe do pobierania plików, niezależnie od tego, czy mogą one być wyświetlane bezpośrednio w wtyczce do przeglądarki, czy też nie.

OpenFileUploadDialogWin

Otwiera okno dialogowe do przesyłania plików. Pierwszy parametr funkcji zwraca nazwę pliku (bez ścieżki), w którym zapisano przesłany plik. Plik znajduje się po wgraniu do katalogu transferowego pakietu Anveo Client Suite zgodnie z ustawieniami w Anveo Setup w polu Web Service File Transfer Folder.

GetSessionID

Zwraca bieżący identyfikator sesji użytkownika Anveo.

GetACFUserOrUSERID

Zwraca kod Anveo User lub zmienną globalną USERID of Microsoft Dynamics NAV 2013R2 w zależności od kodu C/AL, która została wywołana przez Anveo Client Suite lub Microsoft Dynamics NAV 2013R2.

GetACFUser

Zwraca kod Anveo User, pod warunkiem, że jest on wywoływany w pakiecie klienckim Anveo. W przeciwnym razie zwracana jest pusta wartość.

IsACF

Zwraca, czy kod C/AL jest wywoływany z Anveo Client Framework, aby można było wprowadzić różne typy zachowań. Porównywalne z ISSERVICETIER lub GUIALLOWED w Microsoft Dynamics NAV 2013R2.

IsApp

Zwraca, czy kod C/AL jest wywoływany z Anveo Mobile App, aby można było wprowadzić różne rodzaje zachowań. Porównywalne z ISSERVICETIER lub GUIALLOWED w Microsoft Dynamics NAV 2013R2.

Log

Pisze wpis dziennika dla danej funkcji wraz z towarzyszącym mu tekstem. Kod C/AL można debugować za pomocą aktywnego protokołowania wszystkich wejść użytkownika.

SetxRec

Ponieważ xRec nie jest dostępny wszędzie (patrz tutaj), można go ustawić za pomocą funkcji SetxRec. Ustawianie xRec odbywa się już w codeunit ACF Events.

GetxRec

Ponieważ xRec nie jest dostępny wszędzie (patrz tutaj), można go uzyskać za pomocą funkcji GetxRec. Uzyskanie xRec odbywa się już w codeunit ACF Events.

GetTempFileName

Tworzy tymczasowy plik na serwerze, na którym działa serwis Microsoft Dynamics NAV 2013R2 i zwraca jego nazwę.

Przy otwieraniu Anveo Pages tabela źródłowa i kod relacji są przekazywane jako parametr zamiast tabeli docelowej (jak to ma miejsce w standardzie Microsoft Dynamics NAV 2013R2). Ponieważ tabela docelowa znajduje się w określonej relacji i wszystkie filtry (łącznie z filtrem bezpieczeństwa) są tam ustawione, Anveo Pages muszą być otwierane w ten sposób ze względów bezpieczeństwa.